1.1 Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

1.2.  Usługodawca – firma RS z siedzibą w S (REGON: , NIP: ) właściciel serwisu dostępnego pod domeną rla24.pl

1.3.  Administrator – podmiot zarządzający i rozwijający Serwis którym jest Usługodawca.

1.4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu bez jednoczesnej obecności stron, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

1.5. Serwis – strona internetowa z ogłoszeniami związanymi z powiatem łańcuckim dostępna pod adresem rla24.pl, funkcjonująca również pod nazwą rla24 prowadzona przez Administratora.

1.6. Użytkownik – korzystająca z Serwisu osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca zaciągać zobowiązania oraz nabywać prawa we własnym imieniu.

1.7. Towar – przedmiot, prawo lub usługa zaoferowana w Serwisie przez Użytkownika.

1.8. Ogłoszenie – treść wraz z opcjonalnymi grafikami i zdjęciami dodana przez Użytkownika i dostępna w Serwisie nie stanowiąca oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

1.9. Wyróżnienie ogłoszenia – dodanie elementów graficznych, zmiana tła lub miejsca wyświetlania Ogłoszenia mająca na celu wyróżnienie z spośród innych ogłoszeń.

1.10. Konto – część Serwisu dostępna dla Użytkownika po zalogowaniu umożliwiająca edycję i zarządzanie dodanymi przez Użytkownika Ogłoszeniami. 

1.11. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu przez Użytkownika niezbędnych i opcjonalnych danych potrzebnych do utworzenia Konta w Serwisie w szczególności nazwy użytkownika (loginu), adresu e-mail i Hasła.

1.12.  Hasło – ustalany przez Użytkownika ciąg znaków mający zapewnić autoryzowany dostęp do Konta Użytkownika.

2.1. Regulamin opisuje zasady świadczenia usług w Serwisie, prawa i obowiązki Użytkownika i Administratora oraz zasady korzystania z Serwisu.

2.2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu wraz ze wskazaniem terminu obowiązywania.

2.3. Usługi aktywowane przed zmianą treści Regulaminu są świadczone według zasad opisanych przez Regulamin przed zmianą.

2.4. Dane kontaktowe podawane przez Użytkowników w Ogłoszeniu mogą być wykorzystywane jedynie w celu nawiązania kontaktu.

2.5. Zakazuje się wykorzystywania ww. danych kontaktowych do innych celów.

2.6. Użytkownik może kontaktować się z Serwisem korzystając z adresu biuro@rla24.pl.

2.7. Zabronione jest używanie w Serwisie jednorazowych, tymczasowy adresów poczty elektronicznej.

2.8. Oznaczenia publikowane w Serwisie podlegają ochronie wynikającej z ustawy Prawo własności przemysłowej oraz konwencji międzynarodowych.

3.1. Dodanie Ogłoszenia, założenie Konta lub wyróżnienie Ogłoszenia w Serwisie są równoznaczne z zawarciem umowy na świadczenie usług pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem na zasadach opisanych w Regulaminie.

3.2. Usługodawca świadczy usługi bezpłatne oraz płatne.

3.3. Usługi bezpłatne obejmują:

 • publikację Ogłoszenia
 • utworzenie i utrzymanie Konta Użytkownika

3.4. Usługi płatne realizowane są w zakresie:

 • wyróżnienia Ogłoszenia w Serwisie

4.1. Publikowanie Ogłoszeń w Serwisie jest bezpłatne.

4.2. Opłaty mogą być pobierane za dodatkowe usługi wyróżnienia Ogłoszenia oraz za publikację Reklam zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym w Serwisie.

4.3. Dodanie Ogłoszenia polega na wypełnieniu formularza Dodawania ogłoszenia, w szczególności obowiązkowych pól oznaczonych gwiazdką (*) oraz akceptacji Regulaminu.

4.4. Po dodaniu Ogłoszenia przez Użytkownika niezalogowanego na email podane w Ogłoszeniu wysyłany jest link potwierdzający. Kliknięcie w link jest potwierdzeniem adresu email oraz zmienia status Ogłoszenia w Serwisie na potwierdzone.

4.5. Każde dodane i potwierdzone lub edytowane Ogłoszenie podlega akceptacji przez Administratora przed publikacją w Serwisie.

4.6. Czas publikacji Ogłoszenia, wybrany przez Użytkownika, liczony jest od momentu akceptacji Ogłoszenia przez Administratora.

4.6. Na adres email Użytkownika dodającego Ogłoszenie bez rejestracji, po Akceptacji przez Administratora, zostanie wysłana wiadomość zawierającą odnośniki umożliwiające wyróżnienie, edycję lub usunięcię Ogłoszenia.

4.7. Treść Ogłoszenia powinna w zrozumiały sposób przedstawiać przedmiot lub usługę a także warunki nabycia.

4.8. Dopuszcza się dodanie tylko jednego Ogłoszenia dotyczącego tego samego przedmiotu, usługi bądź towaru wyświetlanego w Serwisie w tym samym czasie.

4.9. Do ogłoszenia Użytkownik może dołączyć zdjęcia w liczbie i o parametrach wynikających z formularza dodawania Ogłoszenia.

4.10. Dodane za pomocą formularza dodawania ogłoszenia zdjęcia są integralną częścią treści Ogłoszenia.

4.11. Dopuszcza się dodanie Ogłoszenia w języku innym niż język polski ale wymagane jest dołączenie poniżej tłumaczenia Ogłoszenia w języku polskim.

4.12. W Serwisie zakazuje się oferowania towarów i usług:

 • artykułów alkoholowych i tytoniowych
 • e-papierosów oraz akcesoriów do e-papierosów
 • narkotyków i innych substancji psychotropowych
 • broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych
 • leków za wyjątkiem witam, suplementów diety i leków ziołowych.
 • materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i życia
 • wróżb, przepowiedni
 • zarejestrowanych kart SIM
 • pisania prac dyplomowych i innych zaliczeniowych
 • ofert zarabiania na oglądaniu reklam, odbieraniu maili
 • organów ludzkich
 • pochodzących z przestępstwa
 • pornografii
 • naruszających zasady moralno-etycznych oraz prawa lub godność osób trzecich
 • psów i kotów bez rodowodu

4.14. Ponadto zakazuje się:

 • niepokojenia kogokolwiek,
 • zamieszczania ogłoszeń wyczerpujących znamiona czynu nieuczciwej konkurencji,
 • oferowania produktów nieoryginalnych (podróbek),
 • oferowania produktów i usług sprzecznych z obowiązującym w Polsce prawem,
 • dodawania treści obscenicznych, niemoralnych, wulgarnych, napastliwych

4.15. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia Administratorowi nieprawidłowości występujących w treści przeglądanego Ogłoszenia, korzystając z formularza dostępnego przy każdym ogłoszeniu pod opcją “Zgłoś nadużycie”

5.1 Każdy Użytkownik może założyć Konto wypełniając formularz rejestracji nowego Konta oraz akceptując Regulamin.

5.2. Użytkownik może założyć i używać tylko jednego Konta w Serwisie.

5.3. Adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji może być użyty do utworzenia tylko jednego Konta.

5.4. Wypełnienie formularza skutkuje utworzeniem nieaktywnego Konta oraz wysłaniem na podany adres linka umożliwiającego potwierdzenie adresu email i aktywację Konta.

5.5. Aby aktywować Konto konieczne jest otworzenie linka aktywacyjnego w przeglądarce.

5.6. Posiadanie Konta w Serwisie umożliwia Użytkownikowi:

 • edycje Ogłoszenia,
 • przedłużenie ważności Ogłoszenia,
 • usunięcie Ogłoszenia,
 • włączenie wyróżnienia Ogłoszenia lub zmiana formy wyróżnienia na wyższą,
 • dodanie Ogłoszenia do listy obserwowanych,
 • dostęp do statystyk ogłoszeń

6.1. Każde Ogłoszenie wyświetlane w Serwisie może zostać wyróżnione.

6.2. Ceny poszczególnych usług wyróżnienia Ogłoszenia dostępne są w załączniku nr 3 do Regulaminu – Cennik.

6.3. Dostępne są następujące formy wyróżnienia Ogłoszenia:

 • Wyróżnienie Benefit to wyróżnienie tłem będącym płynnym przejściem koloru szarego w kierunku białego. Ogłoszenie z wyróżnieniem Benefit jest wyświetlane na liście ogłoszeń z każdej kategorii i podkategorii w której zostało dodane, w kolejności chronologicznej.
 • Wyróżnienie Premium polega na wyświetlaniu Ogłoszenia zawsze na początku listy ogłoszeń z każdej kategorii i podkategorii w której zostało dodane. Na liście Ogłoszenie z wyróżnieniem Premium odróżnia się od zwykłych ogłoszeń wyświetlaniem z wyróżnionym kolorystycznie tłem będącym płynnym przejściem pomiędzy dwoma odciemiami pomarańczowego.
 • Wyróżnienie Premium Plus polega na wyświetlaniu Ogłoszenia na stronie głównej Serwisu, poniżej paska wyszukiwania, rotacyjnie wraz z innymi ogłoszeniami wyróżnionymi Premium Plus. Wyróżnienie Premium Plus to także wyświetlanie zawsze na początku listy ogłoszeń z każdej kategorii i podkategorii w której zostało dodane z wyróżnionym kolorystycznie tłem.

6.4. Ogłoszenia wyróżnione Premium i Premium Plus wyświetlają się na początku listy ogłoszeń z kategorii i podkategorii w której zostały dodane w kolejności chronologicznej.

6.5. Ogłoszenie wyróżniane jest na okres od akceptacji płatności za wyróżnienie do końca ważności Ogłoszenia. Wyróżnienie można kupić bezpośrednio po dodaniu lub w trakcie emisji Ogłoszenia.

6.6. W przypadku wprowadzenia przez Użytkownika zmian w treści promowanego Ogłoszenia staje się ono nieaktywne do czasu ponownej akceptacji przez Administratora. Przy akceptacji zmian w Ogłoszeniu czas nieaktywności zostaje automatycznie dodany zarówno do czasu ważności Ogłoszenia oraz do czasu końca wyróżnienia. Spowoduje to wydłużenie wyświetlania Ogłoszenia o czas oczekiwania na akceptację przez Administratora wprowadzonych zmian.

6.7. W przypadku wyróżnienia Ogłoszenia wyróżnieniem Benefit lub Premium istnieje możliwość wyboru droższej opcji wyróżnienia. Koszt wyróżnienia droższą formą jest pomniejszany o kwotę zapłaconą za dotychczasowe, tańsze wyróżnienie.

6.8. Wyróżnienie Ogłoszenia Premium Plus związane jest z zakupem usługi związanej z rezerwacją i wynikającym z tego brakiem możliwości odstąpienia od umowy.

6.9. W przypadku usunięcia promowanego Ogłoszenia z powodu niezgodności z Regulaminem Serwisu opłata za usługę promocji Ogłoszenia zostaje zwrócona Użytkownikowi w całości. Warunkiem zwrotu opłaconej kwoty jest przesłanie przez Użytkownika danych do przelewu zwrotnego na adres biuro@krosnolandia.pl.

6.10. Za usługę wyróżnienia ogłoszenia w Serwisie wystawiana jest faktura VAT na żądanie Użytkownika.

6.11. Potrzebę wystawienia faktury VAT Użytkownik może zgłosić w terminie 3 miesięcy od końca miesiąc, w którym miało miejsce wykonanie usługi. Informacje niezbędne do wystawienia faktury oraz numer ogłoszenia, którego dotyczy faktura należy przesłać na adres biuro@krosnolandia.pl

6.12. Płatności online za wyróżnianie ogłoszeń obsługuje system tpay.com należący do firmy Krajowy Integrator Płatności S.A. Regulamin usługi dostępny jest pod adresem: tpay.com/regulaminy

7.1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług przez Serwis można zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie lub na adres biuro@rla24.pl

7.2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane Użytkownika, określenie przedmiotu reklamacji oraz okoliczności uzasadniających zgłoszenie reklamacji.

7.3. W przypadku przekazania przez Użytkownika niepełnych informacji Usługodawca zwróci się o ich uzupełnienie.

7.4. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od daty otrzymania.

7.5. Usługodawca po rozpatrzeniu reklamacji kieruje odpowiedź na adres poczty elektronicznej lub adres stacjonarny Użytkownika.

8.1. Użytkownik może w ciągu 14 dni od zawarcia umowy odstąpić od niej bez podania przyczyny.

8.2. Użytkownik korzystający z dowolnej usługi w Serwisie może w wybranym przez siebie momencie zrezygnować z umowy na świadczenie usług, przesyłając na adres biuro@rla24.pl lub na adres stacjonarny Administratora informację o odstąpieniu. Przykładowy formularz, którego może użyć znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

8.3. Zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, kiedy usługa została wykonana.

9.1. Serwis nie uczestniczy w transakcjach pomiędzy Użytkownikami, pozostając jedynie przedstawiającym treść Ogłoszenia.

9.2. Administrator nie ingeruje w treść Ogłoszenia za wyjątkiem sytuacji opisanych w Regulaminie.

9.3. Administrator nie odpowiada za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umów związanych z Ogłoszeniem przez Użytkowników Serwisu.

9.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość oferowanych produktów i usług a także prawdziwość treści wprowadzanych przez Użytkowników.

9.5. Administrator zastrzega sobie prawo do:

 • zmiany kategorii Ogłoszenia, które zostało dodane w niewłaściwej kategorii
 • usunięcia Ogłoszenia sprzecznego w swojej treści z Regulaminem Serwisu
 • usuwania Ogłoszeń ogólnikowych i tych o niskiej wiarygodności
 • wyłączenia Konta użytego niezgodnie z Regulaminem
 • blokady użycia konkretnego adresu poczty elektronicznej w Serwisie wynikającej z użycia danego adresu niezgodnie z Regulaminem.

RLA24.pl to ogłoszenia lokalne dla społeczności Łańcuta i okolic. To doskonałe miejsce dla wszystkich, którzy chcą w łatwy sposób znaleźć lub sprzedać w Łańcucie nieruchomość, samochód, elektronikę, usługi czy pracę. RLA24.pl to miejsce gdzie znajdziesz oferty ze sklepu, z targowiska i od sąsiada. Rzeczy używane i nowe z drugiej ręki często w atrakcyjnych cenach i z pozwalającym na weryfikację odbiorem osobistym.

Back to top
Close Offcanvas Sidebar